Με την προεγγραφή σας μέχρι και 17/2/2023 λαμβάνετε μέρος δωρεάν σε ένα πρακτικό - hands on της επιλογής σας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ E-POSTERS

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 17 Φεβρουαρίου 2023


Οι εργασίες θα γίνονται δεκτές μόνον σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου μέσω e-mail στο osioanninon@gmail.com με την  ένδειξη “9ο Πανελλήνιο Περιφερειακό Συνέδριο Ενδοδοντίας”. Παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν σωστά τις παρακάτω οδηγίες.

Το κείμενο της εργασίας πρέπει να είναι γραμμένο με γραμματοσειρά Arial, Courier ή Times και να περιλαμβάνει:

  1. Τίτλο
  2. Πλήρες ονοματεπώνυμο συγγραφέων με υπογραμμισμένο το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου για την παρουσίαση και τη σχετική αλληλογραφία
  3. Ονόματα των ιδρυμάτων από όπου προέρχονται οι εργασίες (Τμήματα Νοσοκομείων, Πανεπιστημίων, φορείς κ.ά.) τα οποία θα πρέπει να φέρουν αρίθμηση που θα αντιστοιχεί με τον ίδιο εκθέτη στο όνομα του/των συγγραφέων.
  • Η περίληψη πρέπει να είναι από 200 έως 250 λέξεις.
  • H περίληψη θα πρέπει να ακολουθεί την κάτωθι δομή: Σκοπός, Υλικό και Μέθοδοι, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα.
  • Για κάθε υποβαλλόμενο e-poster ανακοίνωση, ο δηλούμενος συγγραφέας που θα το ανακοινώσει την εργασία, θα έχει την πλήρη ευθύνη της σχετικής αλληλογραφίας και την ευθύνη προς την Επιστημονική Επιτροπή και την πλήρη συγκατάθεση όλων των συγγραφέων.
  • Περιλήψεις που θα υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δεν θα γίνονται δεκτές.
  • Οι εργασίες που θα εγκριθούν, θα γίνουν με τη μορφή e-poster. Οι εργασίες που θα εγκριθούν ως Posters δεν θα τυπωθούν σε χαρτί. Θα παρουσιαστούν σε ειδκή συνεδρία με χρόνο παρουσίασης 3 λεπτα για το κάθε ποστερ και θα προβάλλονται σε σύστημα ηλεκτρονικών οθονών στο χώρο του συνεδρίου καθ’ όλη τη διάρκειά του. Για τον σκοπό αυτό μετά την έγκριση από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, οι συγγραφείς τους θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για να τα αποστείλουν σε μορφή PDF ή PowerPoint.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ
Παύλος Πετρίδης,1 Ελένη Βαβουράκη2
1Α΄ Παθολογικό Τμήμα, Θεσσαλονίκη,
2Β΄ Παθολογικό Τμήμα, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ: Η σύσταση του σώματος …
ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΙ: Στη μελέτη περιελήφθησαν…
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σε σύγκριση με τους ασθενείς…
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Καταλήγοντας, …

Οι συγγραφείς των περιλήψεων εργασιών θα ενημερωθούν σχετικά με τα αποτελέσματα αξιολόγησης εντός 7 ημερών από την αποστολή της περίληψης.

Με την προεγγραφή σας μέχρι και 17/2/2023 λαμβάνετε μέρος δωρεάν σε ένα πρακτικό - hands on της επιλογής σας.